21 февраля 2022 г.

MSX2+ Game: Yoshida Konzern (1990 MSX Magazine)