20 октября 2022 г.

Sega Pico Game: Shima Shima Tora no Shimajiro - Tanoshii Ichinichi (2000)

Shima Shima Tora no Shimajiro: Tanoshii Ichinichi - игра для Sega Pico, предназначенная только для японцев.